Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Nyckelbacken

 

Citat ur Petri sockenbeskrivning från 1828 om Nyckelbacken:

”Fynd af åtskilliga saker hafwa äfwen inom Församlingen tid efter annan förekommit, i synnerhet en mängd sådana Urnor eller Krukor som under Bränneåldern blifwit begagnade till förwarande af askan efter de brända kropparna.
Flera sådana hafwa blifwit funne uti de på Skilleby ägor wardande Ättehögar, i hwilka gräfning blifwit anstäld; men det har aldrig lyckats att der kunna upptaga någon hel.
Af trowärdige personer har blifwit berättadt, att omkring medlet af förra århundradet, wid gräfning uti en af dessa högar, en stor nyckel blifwit funnen. Efter fortsatt gräfning har man stött på ett stenwalf, försedt med en port eller dörr af jern, till hwilken den omnämnda nyckeln skall hafwa fullkomligen passat.
Då man efter dörrens öppnande inträdt uti hwalfwet, har man der likwäl icke funnit någonting annat än några af dessa förenämnda krukor, hwilka alla warit sönderfallna.
Stället kallas ännu idag: Nyckelbacken.” 

Eftersom Petri  beskrivning är från 1828 och att han i texten skriver:
… omkring medlet af förra århundradet….,
kan man dra slutsatsen att sägnen, eller om det är sanning, uppkommit i mitten av 1700-talet.

Tillbaka