Åkervälles hemsida
Skilleby Trädgård
En liten sida om Skilleby i störtsköna Hölö
Länkar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Ny sida 1

Åkervälle Gård

Gårdens ursprung och namn
Betraktar man kartor från sent 1600-tal, så fanns på platsen ingen bebyggelse.
Försöker man härleda namnet så står ”åker” för mark för odling och ”välle” för betesvall. Trolig betydelse är ”en bit mark med bete för djuren”
Går man tillbaka till 1600-talskartan så fanns det en liten åker och beteshage ungefär där gamla mangårdsbyggnaden idag ligger, och fram till och med nuvarande ekonomibyggnader. Söder och sydost om nuvarande gårdstomten fanns ett mindre skogsområde. Väster om gården, sluttningen ned mot Skillebyån anges på kartan som ”Hårdvall”, vilket tolkas som att det var en betesvall, men att den var för hård för att kunna brukas. Med dåtidens redskap gick det troligen inte att rå på den styva leran.

Enligt lantmäteriets kartor, bildades fastigheten Skilleby 4:5 ”Åkervälle” omkring 1845, i samband med laga skiftet. Fastighetsbeteckningen ”Skilleby 4:5” är det nu lägsta existerande fastighetsnumret inom Skilleby.

Troligt är att fastigheten bildades genom att någon gård i Skilleby skiftades ut från byn vid laga skiftet. Synbarliga belägg för detta ser man i framför allt logen, där vissa byggnadsdetaljer, bjälkar har hål och andra uttag som inte har något med den aktuella byggnaden att göra. Man har alltså återanvänt virke från tidigare byggnader.


Ägarlängd

En del uppgifter saknas, men kommer att kompletteras efter hand.

Fastighetsbildning         Ägare okänd                                     1845

Överlåtelse till             Wilhelm Fyrwald

Såld till                       Henning Karlsson, med hustru Hilda     1915
                                   Henning avled april 1971
                                   och Hilda 4 augusti 1956

Överlåtelse genom arv  Simon Karlsson, Ellert Karlsson
                                  Simon avled 197?

Överlåtelse genom arv  Ellert Karlsson                                 197?
                                  Ellert avled 3 februari 1997

Överlåtelse genom arv Enar Gustavsson                                1997
 


Gårdsbeskrivning

Följande information är hämtad ur samlingsverket ”Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd” Del 2, Södermanland, utgiven 1947

”Åkervälle”
1/16 mantal. Taxeringsvärde 12.300. Areal: 18 har, varav åker 7, skog 9,
övrig mark 2. Jordart: lerjord. Arealen delvis täckdikad. Mangårdsbyggnad. Uppförd på 1830-talet. (Elektriskt ljus 1940). Ekonomibyggnader: uppförda omkring 1885. Djurbesättning: 1 häst, 3 kor.

Beskrivning av ägarförhållandena 1947, ur samma bok:
Ägare: Hemmansägare Gustav Henning Karlsson, född 3-2-1883 å Smedsta, Hölö, son till Gustav Karlsson född 1850 å Österby, samma socken, död 1938, och hans hustru Ulrika Charlotta, född Jansson 1850 i samma socken; gift med Hilda Josefina Gustavsson, född 29-9-1879 å Björndal, samma socken, dotter till Gustav Andersson och hans hustru Anna Charlotta, född Hellberg. Barn: Karl Simon, född 8-1-1909, och Ellert Konrad, född 12-11-1914.
Nuvarande ägaren (Henning Karlsson) inköpte gården omkring 1915 av Wilhelm Fyrwalds stärbhus.

I köpekontraktet framgår att det var änkan Fyrwald, med minderåriga barn som sålde gården. Förvärvet av gården 1915 föregicks av en mycket tragisk händelse, berättad för författaren, av Ellert Karlsson, son till Henning Karlsson.
Wilhelm Fyrwald körde tillsammans med barnen krakstör från ägorna, troligen väster om ån. I backen från ån upp mot gården hände något, så att krakstör föll av lasset så illa att de träffade ett av barnen som avled av skadorna. Vilhelm Fyrwald tog så illa vid sig av händelsen att han tog sitt liv. Änkan kunde inte klara gården själv, utan blev tvungen att sälja den. Gården köptes då av Henning Karlsson. Händelsen är delvis belagd genom berättelser från Smedsta by, där man enligt uppgift uppmanade barnen att vara försiktiga ”…så det inte går som vid Åkervälle..” Man nämnde inte vad som hänt, men det är mycket sannolikt att man syftade på denna händelse.

Något om livet på gården
.Av vad som berättats var Hilda en kvinna med bestämda åsikter. Ett litet exempel ur ett påträffat brev till äldste sonen Simon. Brevet är daterat i Trosa 11/1, (årtal saknas), men är troligen skrivet någon gång i slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet. Av brevet framgår att Hilda var sjuk och troligen inlagd på Trosa sjukstuga. Detta är ett utsnitt ur brevet, som är svårläst. Detta är en uppmaning till Simon att:


”hälsa Ellert att han inte får hjälpa Konrad med hans myckna motorcyklar för det är onödigt”

Konrad, är Konrad Andersson i Nyhagen. Konrad och hans bror Evert var kända för att vara duktiga på att reparera motorcyklar. Det är tydligen Ellerts medverkan som Hilda har åsikter om. Se vidare avsnittet om Nyhagen.